کمترین: 
1219000
بیشترین: 
1219000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1219000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 07:55","price":1219000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398