کمترین: 
635500
بیشترین: 
637000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 637000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 02:07","price":635500},{"date":"1396/05/11 07:55","price":637000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398