کمترین: 
582000
بیشترین: 
582000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه تاریخ پایین در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 582000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 11:00","price":582000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398