کمترین: 
1177000
بیشترین: 
1177000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تمام سکه تاریخ پایین در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1177000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 11:00","price":1177000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398