کمترین: 
156926
بیشترین: 
157541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 157510 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:10","price":157203},{"date":"1396/05/11 11:20","price":157049},{"date":"1396/05/11 11:30","price":157080},{"date":"1396/05/11 11:40","price":157126},{"date":"1396/05/11 11:50","price":157110},{"date":"1396/05/11 12:00","price":157095},{"date":"1396/05/11 12:20","price":156926},{"date":"1396/05/11 02:07","price":157064},{"date":"1396/05/11 02:44","price":157141},{"date":"1396/05/11 07:55","price":157464},{"date":"1396/05/11 08:02","price":157495},{"date":"1396/05/11 08:10","price":157541},{"date":"1396/05/11 08:20","price":157480},{"date":"1396/05/11 08:25","price":157449},{"date":"1396/05/11 08:35","price":157480},{"date":"1396/05/11 08:40","price":157510},{"date":"1396/05/11 08:55","price":157464},{"date":"1396/05/11 09:00","price":157480},{"date":"1396/05/11 09:05","price":157526},{"date":"1396/05/11 09:10","price":157510}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398