کمترین: 
509800
بیشترین: 
511800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 511700 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:10","price":510700},{"date":"1396/05/11 10:10","price":510700},{"date":"1396/05/11 11:20","price":510200},{"date":"1396/05/11 11:20","price":510200},{"date":"1396/05/11 11:30","price":510300},{"date":"1396/05/11 11:30","price":510300},{"date":"1396/05/11 11:40","price":510450},{"date":"1396/05/11 11:40","price":510450},{"date":"1396/05/11 11:50","price":510400},{"date":"1396/05/11 11:50","price":510400},{"date":"1396/05/11 12:00","price":510350},{"date":"1396/05/11 12:00","price":510350},{"date":"1396/05/11 12:20","price":509800},{"date":"1396/05/11 12:20","price":509800},{"date":"1396/05/11 02:07","price":510250},{"date":"1396/05/11 02:44","price":510500},{"date":"1396/05/11 07:55","price":511550},{"date":"1396/05/11 08:02","price":511650},{"date":"1396/05/11 08:06","price":511800},{"date":"1396/05/11 08:18","price":511600},{"date":"1396/05/11 08:24","price":511500},{"date":"1396/05/11 08:35","price":511600},{"date":"1396/05/11 08:36","price":511700},{"date":"1396/05/11 08:54","price":511550},{"date":"1396/05/11 09:00","price":511600},{"date":"1396/05/11 09:00","price":511600},{"date":"1396/05/11 09:05","price":511750},{"date":"1396/05/11 09:06","price":511700}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398