قیمت سکه امامی در تاریخ 11 مرداد 1396

کمترین: 
1216300
بیشترین: 
1220400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1220350 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 10:10","price":1216900},{"date":"1396/05/11 10:20","price":1216950},{"date":"1396/05/11 10:30","price":1216600},{"date":"1396/05/11 10:40","price":1216750},{"date":"1396/05/11 10:50","price":1216650},{"date":"1396/05/11 11:00","price":1216550},{"date":"1396/05/11 11:10","price":1216600},{"date":"1396/05/11 11:20","price":1216750},{"date":"1396/05/11 11:30","price":1216300},{"date":"1396/05/11 11:40","price":1216850},{"date":"1396/05/11 11:50","price":1217400},{"date":"1396/05/11 12:00","price":1217350},{"date":"1396/05/11 12:10","price":1216850},{"date":"1396/05/11 12:20","price":1216550},{"date":"1396/05/11 02:07","price":1218350},{"date":"1396/05/11 07:55","price":1219950},{"date":"1396/05/11 08:06","price":1219850},{"date":"1396/05/11 08:12","price":1220100},{"date":"1396/05/11 08:18","price":1219950},{"date":"1396/05/11 08:30","price":1220000},{"date":"1396/05/11 08:36","price":1220150},{"date":"1396/05/11 08:42","price":1220250},{"date":"1396/05/11 08:48","price":1220350},{"date":"1396/05/11 08:54","price":1220150},{"date":"1396/05/11 09:06","price":1220400},{"date":"1396/05/11 09:12","price":1220150},{"date":"1396/05/11 09:18","price":1220300},{"date":"1396/05/11 09:24","price":1220350}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397