کمترین: 
8688.9
بیشترین: 
8688.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8688.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":8688.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398