کمترین: 
280.4
بیشترین: 
280.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 280.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":280.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398