کمترین: 
10844.5
بیشترین: 
10844.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10844.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":10844.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398