کمترین: 
2.79
بیشترین: 
2.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.81 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 03:00","price":2.81},{"date":"1396/05/11 05:00","price":2.8},{"date":"1396/05/11 05:20","price":2.81},{"date":"1396/05/11 08:20","price":2.79},{"date":"1396/05/11 09:00","price":2.81},{"date":"1396/05/11 09:20","price":2.82},{"date":"1396/05/11 10:20","price":2.81},{"date":"1396/05/11 12:00","price":2.82},{"date":"1396/05/11 08:32","price":2.83},{"date":"1396/05/11 10:32","price":2.82},{"date":"1396/05/11 11:08","price":2.81}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398