قیمت آبشده بنکداری در تاریخ 11 مرداد 1396

کمترین: 
510000
بیشترین: 
512300
قیمت آبشده بنکداری در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 511300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":511700},{"date":"1396/05/11 12:10","price":511500},{"date":"1396/05/11 12:20","price":511300},{"date":"1396/05/11 12:30","price":511100},{"date":"1396/05/11 12:40","price":511000},{"date":"1396/05/11 11:20","price":510000},{"date":"1396/05/11 11:30","price":510200},{"date":"1396/05/11 11:40","price":510500},{"date":"1396/05/11 11:50","price":510400},{"date":"1396/05/11 12:00","price":510300},{"date":"1396/05/11 02:07","price":510800},{"date":"1396/05/11 02:44","price":510900},{"date":"1396/05/11 07:55","price":512100},{"date":"1396/05/11 08:10","price":512300},{"date":"1396/05/11 08:20","price":512100},{"date":"1396/05/11 08:25","price":512000},{"date":"1396/05/11 08:35","price":512100},{"date":"1396/05/11 08:40","price":512200},{"date":"1396/05/11 08:55","price":512000},{"date":"1396/05/11 09:00","price":512100},{"date":"1396/05/11 09:05","price":512200},{"date":"1396/05/11 09:35","price":512300},{"date":"1396/05/11 09:50","price":512000},{"date":"1396/05/11 09:55","price":512200},{"date":"1396/05/11 10:06","price":512000},{"date":"1396/05/11 10:20","price":511900},{"date":"1396/05/11 10:25","price":512000},{"date":"1396/05/11 10:35","price":511900},{"date":"1396/05/11 10:45","price":511800},{"date":"1396/05/11 11:05","price":511400},{"date":"1396/05/11 11:15","price":511300},{"date":"1396/05/11 11:20","price":511400},{"date":"1396/05/11 11:35","price":511500},{"date":"1396/05/11 11:40","price":511300}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1397