کمترین: 
51.28
بیشترین: 
52.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.83 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":51.83},{"date":"1396/05/11 12:20","price":51.78},{"date":"1396/05/11 01:00","price":51.84},{"date":"1396/05/11 01:20","price":51.74},{"date":"1396/05/11 02:00","price":51.52},{"date":"1396/05/11 03:00","price":51.44},{"date":"1396/05/11 05:20","price":51.51},{"date":"1396/05/11 06:00","price":51.45},{"date":"1396/05/11 06:20","price":51.44},{"date":"1396/05/11 07:00","price":51.42},{"date":"1396/05/11 07:20","price":51.3},{"date":"1396/05/11 08:20","price":51.35},{"date":"1396/05/11 09:20","price":51.28},{"date":"1396/05/11 10:00","price":51.31},{"date":"1396/05/11 10:20","price":51.36},{"date":"1396/05/11 11:00","price":51.34},{"date":"1396/05/11 11:20","price":51.45},{"date":"1396/05/11 12:00","price":51.42},{"date":"1396/05/11 12:20","price":51.41},{"date":"1396/05/11 02:12","price":51.76},{"date":"1396/05/11 07:55","price":51.49},{"date":"1396/05/11 08:08","price":51.98},{"date":"1396/05/11 08:32","price":52.16},{"date":"1396/05/11 09:00","price":52.17},{"date":"1396/05/11 09:32","price":52.13},{"date":"1396/05/11 10:08","price":52.17},{"date":"1396/05/11 10:32","price":52.13},{"date":"1396/05/11 11:08","price":52.37},{"date":"1396/05/11 11:32","price":52.35}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398