کمترین: 
48.67
بیشترین: 
49.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":49.2},{"date":"1396/05/11 12:20","price":49.16},{"date":"1396/05/11 01:00","price":49.24},{"date":"1396/05/11 01:20","price":49.17},{"date":"1396/05/11 02:00","price":48.77},{"date":"1396/05/11 03:00","price":48.8},{"date":"1396/05/11 04:00","price":48.78},{"date":"1396/05/11 04:20","price":48.8},{"date":"1396/05/11 05:00","price":48.78},{"date":"1396/05/11 05:20","price":48.87},{"date":"1396/05/11 06:00","price":48.81},{"date":"1396/05/11 06:20","price":48.8},{"date":"1396/05/11 07:00","price":48.78},{"date":"1396/05/11 07:20","price":48.69},{"date":"1396/05/11 08:00","price":48.67},{"date":"1396/05/11 08:20","price":48.73},{"date":"1396/05/11 09:20","price":48.67},{"date":"1396/05/11 10:00","price":48.7},{"date":"1396/05/11 10:20","price":48.73},{"date":"1396/05/11 11:00","price":48.72},{"date":"1396/05/11 11:20","price":48.83},{"date":"1396/05/11 12:00","price":48.78},{"date":"1396/05/11 12:20","price":48.76},{"date":"1396/05/11 02:12","price":49.06},{"date":"1396/05/11 07:55","price":48.8},{"date":"1396/05/11 08:08","price":49.3},{"date":"1396/05/11 08:32","price":49.41},{"date":"1396/05/11 09:00","price":49.38},{"date":"1396/05/11 10:08","price":49.45},{"date":"1396/05/11 10:32","price":49.41},{"date":"1396/05/11 11:08","price":49.59}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398