کمترین: 
1217000
بیشترین: 
1217000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1217000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 02:40","price":1217000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398