کمترین: 
2310
بیشترین: 
2330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2330 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":2310},{"date":"1396/05/10 05:15","price":2330}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398