کمترین: 
1013
بیشترین: 
1030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1028 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 11:30","price":1025},{"date":"1396/05/10 11:45","price":1013},{"date":"1396/05/10 12:15","price":1028},{"date":"1396/05/10 01:00","price":1030},{"date":"1396/05/10 01:15","price":1025},{"date":"1396/05/10 01:30","price":1028},{"date":"1396/05/10 02:30","price":1025},{"date":"1396/05/10 02:45","price":1028},{"date":"1396/05/10 03:00","price":1025},{"date":"1396/05/10 03:15","price":1028}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398