کمترین: 
634500
بیشترین: 
635500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 634500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 11:30","price":635000},{"date":"1396/05/10 02:20","price":635500},{"date":"1396/05/10 03:00","price":635000},{"date":"1396/05/10 04:50","price":634500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398