کمترین: 
599
بیشترین: 
603
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 603 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":599},{"date":"1396/05/10 10:30","price":601},{"date":"1396/05/10 12:15","price":603},{"date":"1396/05/10 01:00","price":602},{"date":"1396/05/10 01:15","price":603}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398