کمترین: 
3991
بیشترین: 
3997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3995 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":3997},{"date":"1396/05/10 11:30","price":3996},{"date":"1396/05/10 11:45","price":3997},{"date":"1396/05/10 12:00","price":3996},{"date":"1396/05/10 12:15","price":3994},{"date":"1396/05/10 01:00","price":3995},{"date":"1396/05/10 01:15","price":3996},{"date":"1396/05/10 01:30","price":3995},{"date":"1396/05/10 02:30","price":3996},{"date":"1396/05/10 02:45","price":3995},{"date":"1396/05/10 03:00","price":3996},{"date":"1396/05/10 03:15","price":3995},{"date":"1396/05/10 05:00","price":3991},{"date":"1396/05/10 05:15","price":3995}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398