کمترین: 
4984
بیشترین: 
5010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4994 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":4984},{"date":"1396/05/10 10:30","price":4986},{"date":"1396/05/10 10:45","price":4995},{"date":"1396/05/10 11:15","price":5002},{"date":"1396/05/10 11:30","price":5003},{"date":"1396/05/10 11:45","price":5006},{"date":"1396/05/10 12:00","price":5007},{"date":"1396/05/10 12:15","price":5010},{"date":"1396/05/10 12:30","price":5009},{"date":"1396/05/10 12:45","price":5007},{"date":"1396/05/10 01:00","price":5009},{"date":"1396/05/10 01:15","price":5007},{"date":"1396/05/10 01:30","price":5006},{"date":"1396/05/10 01:45","price":5005},{"date":"1396/05/10 02:00","price":5004},{"date":"1396/05/10 02:30","price":5005},{"date":"1396/05/10 02:45","price":5004},{"date":"1396/05/10 03:00","price":5003},{"date":"1396/05/10 03:15","price":5002},{"date":"1396/05/10 03:45","price":5000},{"date":"1396/05/10 04:00","price":4996},{"date":"1396/05/10 04:15","price":4994}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398