کمترین: 
4568
بیشترین: 
4595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4568 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":4573},{"date":"1396/05/10 10:30","price":4581},{"date":"1396/05/10 11:15","price":4589},{"date":"1396/05/10 11:45","price":4592},{"date":"1396/05/10 12:00","price":4595},{"date":"1396/05/10 12:15","price":4592},{"date":"1396/05/10 12:30","price":4590},{"date":"1396/05/10 12:45","price":4586},{"date":"1396/05/10 01:00","price":4584},{"date":"1396/05/10 01:15","price":4585},{"date":"1396/05/10 01:30","price":4584},{"date":"1396/05/10 01:45","price":4579},{"date":"1396/05/10 02:00","price":4578},{"date":"1396/05/10 02:15","price":4574},{"date":"1396/05/10 02:45","price":4572},{"date":"1396/05/10 03:00","price":4573},{"date":"1396/05/10 03:15","price":4571},{"date":"1396/05/10 03:30","price":4568}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398