کمترین: 
10850.7
بیشترین: 
10850.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10850.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":10850.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398