کمترین: 
1.64
بیشترین: 
1.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.68 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:20","price":1.68},{"date":"1396/05/10 04:00","price":1.67},{"date":"1396/05/10 06:00","price":1.66},{"date":"1396/05/10 06:20","price":1.67},{"date":"1396/05/10 07:00","price":1.66},{"date":"1396/05/10 09:00","price":1.64},{"date":"1396/05/10 09:20","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398