کمترین: 
2.78
بیشترین: 
2.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":2.8},{"date":"1396/05/10 12:20","price":2.81},{"date":"1396/05/10 01:00","price":2.82},{"date":"1396/05/10 02:00","price":2.81},{"date":"1396/05/10 03:00","price":2.82},{"date":"1396/05/10 09:00","price":2.83},{"date":"1396/05/10 09:20","price":2.82},{"date":"1396/05/10 10:00","price":2.83},{"date":"1396/05/10 01:20","price":2.82},{"date":"1396/05/10 02:20","price":2.83},{"date":"1396/05/10 03:20","price":2.82},{"date":"1396/05/10 04:20","price":2.83},{"date":"1396/05/10 05:00","price":2.82},{"date":"1396/05/10 05:20","price":2.79},{"date":"1396/05/10 06:20","price":2.78},{"date":"1396/05/10 07:20","price":2.8},{"date":"1396/05/10 08:20","price":2.79},{"date":"1396/05/10 09:00","price":2.81},{"date":"1396/05/10 11:00","price":2.82}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398