کمترین: 
481.63
بیشترین: 
495.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 493.63 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":493.63},{"date":"1396/05/10 12:20","price":493.25},{"date":"1396/05/10 01:00","price":494},{"date":"1396/05/10 02:00","price":494.63},{"date":"1396/05/10 02:20","price":494.38},{"date":"1396/05/10 05:20","price":494.75},{"date":"1396/05/10 06:00","price":495.13},{"date":"1396/05/10 06:20","price":495.75},{"date":"1396/05/10 07:00","price":494.75},{"date":"1396/05/10 07:20","price":495},{"date":"1396/05/10 08:00","price":494.5},{"date":"1396/05/10 08:20","price":494.75},{"date":"1396/05/10 09:00","price":494.13},{"date":"1396/05/10 09:20","price":494.5},{"date":"1396/05/10 10:00","price":494.88},{"date":"1396/05/10 12:00","price":494.25},{"date":"1396/05/10 12:20","price":495.88},{"date":"1396/05/10 01:00","price":495.13},{"date":"1396/05/10 01:20","price":493.88},{"date":"1396/05/10 02:00","price":493.63},{"date":"1396/05/10 03:00","price":492.63},{"date":"1396/05/10 03:20","price":491.88},{"date":"1396/05/10 04:00","price":492.13},{"date":"1396/05/10 04:20","price":490.25},{"date":"1396/05/10 05:00","price":489.13},{"date":"1396/05/10 05:20","price":487.13},{"date":"1396/05/10 06:00","price":491.13},{"date":"1396/05/10 07:00","price":490.13},{"date":"1396/05/10 07:20","price":490.5},{"date":"1396/05/10 08:00","price":490.25},{"date":"1396/05/10 08:20","price":485.88},{"date":"1396/05/10 09:00","price":481.63},{"date":"1396/05/10 09:20","price":482.63},{"date":"1396/05/10 10:00","price":483.38},{"date":"1396/05/10 11:00","price":485.38}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398