کمترین: 
51.13
بیشترین: 
52.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.67 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":52.67},{"date":"1396/05/10 01:00","price":52.69},{"date":"1396/05/10 02:20","price":52.62},{"date":"1396/05/10 03:00","price":52.69},{"date":"1396/05/10 04:00","price":52.67},{"date":"1396/05/10 04:20","price":52.62},{"date":"1396/05/10 05:00","price":52.67},{"date":"1396/05/10 06:00","price":52.69},{"date":"1396/05/10 06:20","price":52.76},{"date":"1396/05/10 07:00","price":52.67},{"date":"1396/05/10 07:20","price":52.86},{"date":"1396/05/10 08:00","price":52.62},{"date":"1396/05/10 08:20","price":52.67},{"date":"1396/05/10 09:00","price":52.77},{"date":"1396/05/10 09:20","price":52.78},{"date":"1396/05/10 10:00","price":52.8},{"date":"1396/05/10 10:20","price":52.78},{"date":"1396/05/10 11:00","price":52.77},{"date":"1396/05/10 11:20","price":52.76},{"date":"1396/05/10 12:00","price":52.72},{"date":"1396/05/10 12:20","price":52.87},{"date":"1396/05/10 01:00","price":52.84},{"date":"1396/05/10 01:20","price":52.79},{"date":"1396/05/10 02:00","price":52.8},{"date":"1396/05/10 02:20","price":52.84},{"date":"1396/05/10 03:00","price":52.72},{"date":"1396/05/10 03:20","price":52.6},{"date":"1396/05/10 04:00","price":52.62},{"date":"1396/05/10 04:20","price":52.38},{"date":"1396/05/10 05:00","price":52.31},{"date":"1396/05/10 05:20","price":52.22},{"date":"1396/05/10 06:00","price":52.3},{"date":"1396/05/10 06:20","price":52.16},{"date":"1396/05/10 07:00","price":52.05},{"date":"1396/05/10 07:20","price":51.99},{"date":"1396/05/10 08:00","price":52.02},{"date":"1396/05/10 08:20","price":51.49},{"date":"1396/05/10 09:00","price":51.13},{"date":"1396/05/10 09:20","price":51.28},{"date":"1396/05/10 10:00","price":51.38},{"date":"1396/05/10 11:00","price":51.77}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398