کمترین: 
48.61
بیشترین: 
50.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 50.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":50.1},{"date":"1396/05/10 12:20","price":49.81},{"date":"1396/05/10 01:00","price":50.24},{"date":"1396/05/10 02:00","price":49.81},{"date":"1396/05/10 02:20","price":50.22},{"date":"1396/05/10 03:00","price":50.15},{"date":"1396/05/10 04:00","price":49.81},{"date":"1396/05/10 04:20","price":50.17},{"date":"1396/05/10 05:00","price":49.81},{"date":"1396/05/10 06:20","price":50.24},{"date":"1396/05/10 07:00","price":49.81},{"date":"1396/05/10 07:20","price":50.32},{"date":"1396/05/10 08:00","price":49.81},{"date":"1396/05/10 09:00","price":50.25},{"date":"1396/05/10 09:20","price":50.26},{"date":"1396/05/10 10:00","price":50.28},{"date":"1396/05/10 10:20","price":50.26},{"date":"1396/05/10 11:00","price":50.23},{"date":"1396/05/10 12:00","price":50.2},{"date":"1396/05/10 12:20","price":50.34},{"date":"1396/05/10 01:20","price":50.28},{"date":"1396/05/10 02:00","price":50.33},{"date":"1396/05/10 02:20","price":50.36},{"date":"1396/05/10 03:00","price":50.27},{"date":"1396/05/10 03:20","price":50.16},{"date":"1396/05/10 04:00","price":50.14},{"date":"1396/05/10 04:20","price":49.94},{"date":"1396/05/10 05:00","price":49.88},{"date":"1396/05/10 05:20","price":49.77},{"date":"1396/05/10 06:00","price":49.87},{"date":"1396/05/10 06:20","price":49.72},{"date":"1396/05/10 07:00","price":49.59},{"date":"1396/05/10 07:20","price":49.53},{"date":"1396/05/10 08:20","price":48.95},{"date":"1396/05/10 09:00","price":48.61},{"date":"1396/05/10 09:20","price":48.73},{"date":"1396/05/10 10:00","price":48.8},{"date":"1396/05/10 11:00","price":49.16}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398