کمترین: 
10000
بیشترین: 
10000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 02:15","price":10000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398