کمترین: 
10821.6
بیشترین: 
10821.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10821.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":10821.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398