کمترین: 
49.28
بیشترین: 
49.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.85 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 07:20","price":49.85},{"date":"1396/05/09 08:20","price":49.81},{"date":"1396/05/09 09:00","price":49.91},{"date":"1396/05/09 10:00","price":49.81},{"date":"1396/05/09 10:20","price":49.89},{"date":"1396/05/09 11:00","price":49.88},{"date":"1396/05/09 12:00","price":49.99},{"date":"1396/05/09 12:20","price":49.93},{"date":"1396/05/09 01:00","price":49.89},{"date":"1396/05/09 01:20","price":49.81},{"date":"1396/05/09 02:00","price":49.64},{"date":"1396/05/09 02:20","price":49.81},{"date":"1396/05/09 03:00","price":49.74},{"date":"1396/05/09 03:20","price":49.68},{"date":"1396/05/09 04:00","price":49.54},{"date":"1396/05/09 04:20","price":49.49},{"date":"1396/05/09 05:00","price":49.81},{"date":"1396/05/09 06:00","price":49.48},{"date":"1396/05/09 06:20","price":49.81},{"date":"1396/05/09 07:00","price":49.28},{"date":"1396/05/09 08:00","price":49.32},{"date":"1396/05/09 08:20","price":49.42},{"date":"1396/05/09 09:00","price":49.81},{"date":"1396/05/09 09:20","price":49.41},{"date":"1396/05/09 10:20","price":49.34},{"date":"1396/05/09 11:00","price":49.78}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398