کمترین: 
52.28
بیشترین: 
52.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.66 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 07:00","price":52.66},{"date":"1396/05/09 07:20","price":52.69},{"date":"1396/05/09 08:00","price":52.67},{"date":"1396/05/09 10:20","price":52.81},{"date":"1396/05/09 11:00","price":52.62},{"date":"1396/05/09 11:20","price":52.8},{"date":"1396/05/09 12:00","price":52.89},{"date":"1396/05/09 12:20","price":52.8},{"date":"1396/05/09 01:00","price":52.78},{"date":"1396/05/09 01:20","price":52.67},{"date":"1396/05/09 02:00","price":52.41},{"date":"1396/05/09 02:20","price":52.62},{"date":"1396/05/09 03:00","price":52.61},{"date":"1396/05/09 03:20","price":52.54},{"date":"1396/05/09 04:00","price":52.44},{"date":"1396/05/09 04:20","price":52.39},{"date":"1396/05/09 05:00","price":52.67},{"date":"1396/05/09 06:00","price":52.41},{"date":"1396/05/09 06:20","price":52.67},{"date":"1396/05/09 08:00","price":52.34},{"date":"1396/05/09 08:20","price":52.44},{"date":"1396/05/09 09:00","price":52.67},{"date":"1396/05/09 09:20","price":52.42},{"date":"1396/05/09 10:00","price":52.41},{"date":"1396/05/09 10:20","price":52.28},{"date":"1396/05/09 11:00","price":52.54}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398