کمترین: 
2.79
بیشترین: 
2.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.89 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 05:00","price":2.89},{"date":"1396/05/09 07:20","price":2.88},{"date":"1396/05/09 11:00","price":2.89},{"date":"1396/05/09 11:20","price":2.88},{"date":"1396/05/09 01:20","price":2.87},{"date":"1396/05/09 03:20","price":2.86},{"date":"1396/05/09 04:00","price":2.85},{"date":"1396/05/09 04:20","price":2.84},{"date":"1396/05/09 05:00","price":2.86},{"date":"1396/05/09 06:20","price":2.85},{"date":"1396/05/09 08:00","price":2.84},{"date":"1396/05/09 08:20","price":2.82},{"date":"1396/05/09 10:00","price":2.81},{"date":"1396/05/09 10:20","price":2.8},{"date":"1396/05/09 11:00","price":2.79}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398