کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.71 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 05:00","price":1.71},{"date":"1396/05/09 06:00","price":1.7},{"date":"1396/05/09 10:20","price":1.66},{"date":"1396/05/09 12:20","price":1.67},{"date":"1396/05/09 01:00","price":1.66},{"date":"1396/05/09 02:00","price":1.65},{"date":"1396/05/09 03:00","price":1.66},{"date":"1396/05/09 04:20","price":1.65},{"date":"1396/05/09 05:00","price":1.66},{"date":"1396/05/09 06:00","price":1.65},{"date":"1396/05/09 07:00","price":1.66},{"date":"1396/05/09 11:00","price":1.67}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398