کمترین: 
486.88
بیشترین: 
497.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 497.25 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 05:00","price":497.25},{"date":"1396/05/09 06:00","price":496.88},{"date":"1396/05/09 07:00","price":495.25},{"date":"1396/05/09 07:20","price":495.63},{"date":"1396/05/09 08:00","price":495.75},{"date":"1396/05/09 08:20","price":494.5},{"date":"1396/05/09 09:00","price":492.88},{"date":"1396/05/09 10:20","price":492.75},{"date":"1396/05/09 11:00","price":493.5},{"date":"1396/05/09 11:20","price":492.38},{"date":"1396/05/09 12:00","price":492.88},{"date":"1396/05/09 12:20","price":493.63},{"date":"1396/05/09 01:00","price":494.13},{"date":"1396/05/09 01:20","price":495.13},{"date":"1396/05/09 02:00","price":489},{"date":"1396/05/09 02:20","price":490.38},{"date":"1396/05/09 03:00","price":491.88},{"date":"1396/05/09 03:20","price":490.13},{"date":"1396/05/09 04:00","price":489.88},{"date":"1396/05/09 04:20","price":489.38},{"date":"1396/05/09 05:00","price":490.38},{"date":"1396/05/09 05:20","price":488.63},{"date":"1396/05/09 06:00","price":488.38},{"date":"1396/05/09 06:20","price":489.38},{"date":"1396/05/09 07:00","price":488.88},{"date":"1396/05/09 08:00","price":486.88},{"date":"1396/05/09 08:20","price":488.88},{"date":"1396/05/09 09:00","price":488.38},{"date":"1396/05/09 09:20","price":488.63},{"date":"1396/05/09 10:20","price":488.38},{"date":"1396/05/09 11:00","price":493.38}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398