پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
504060
بیشترین: 
506806
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 506607 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 03:30","price":505360},{"date":"1396/05/09 03:40","price":505320},{"date":"1396/05/09 04:00","price":505360},{"date":"1396/05/09 04:10","price":505320},{"date":"1396/05/09 04:20","price":505280},{"date":"1396/05/09 04:30","price":505320},{"date":"1396/05/09 04:40","price":505280},{"date":"1396/05/09 04:50","price":504922},{"date":"1396/05/09 05:00","price":504962},{"date":"1396/05/09 05:10","price":505360},{"date":"1396/05/09 05:20","price":505002},{"date":"1396/05/09 05:30","price":504962},{"date":"1396/05/09 05:40","price":504604},{"date":"1396/05/09 05:50","price":504803},{"date":"1396/05/09 06:00","price":504843},{"date":"1396/05/09 06:10","price":504803},{"date":"1396/05/09 06:20","price":504604},{"date":"1396/05/09 06:30","price":504525},{"date":"1396/05/09 06:40","price":504803},{"date":"1396/05/09 06:50","price":504922},{"date":"1396/05/09 07:00","price":504883},{"date":"1396/05/09 07:10","price":504843},{"date":"1396/05/09 07:20","price":504962},{"date":"1396/05/09 07:30","price":504883},{"date":"1396/05/09 07:40","price":504763},{"date":"1396/05/09 07:50","price":504723},{"date":"1396/05/09 08:00","price":504644},{"date":"1396/05/09 08:20","price":504604},{"date":"1396/05/09 08:30","price":504525},{"date":"1396/05/09 08:40","price":504286},{"date":"1396/05/09 08:50","price":504246},{"date":"1396/05/09 10:20","price":504365},{"date":"1396/05/09 10:30","price":504485},{"date":"1396/05/09 10:40","price":504763},{"date":"1396/05/09 10:50","price":504445},{"date":"1396/05/09 11:00","price":504525},{"date":"1396/05/09 11:10","price":504604},{"date":"1396/05/09 11:20","price":504630},{"date":"1396/05/09 11:30","price":504697},{"date":"1396/05/09 11:40","price":504551},{"date":"1396/05/09 11:50","price":504073},{"date":"1396/05/09 12:00","price":504444},{"date":"1396/05/09 12:10","price":504245},{"date":"1396/05/09 12:20","price":504312},{"date":"1396/05/09 12:30","price":504219},{"date":"1396/05/09 12:40","price":504378},{"date":"1396/05/09 12:50","price":504285},{"date":"1396/05/09 01:00","price":504378},{"date":"1396/05/09 01:10","price":504126},{"date":"1396/05/09 01:20","price":504286},{"date":"1396/05/09 01:30","price":504206},{"date":"1396/05/09 01:40","price":504233},{"date":"1396/05/09 01:50","price":504060},{"date":"1396/05/09 02:00","price":504127},{"date":"1396/05/09 02:10","price":504060},{"date":"1396/05/09 02:20","price":504312},{"date":"1396/05/09 02:30","price":504392},{"date":"1396/05/09 02:40","price":504498},{"date":"1396/05/09 02:50","price":504657},{"date":"1396/05/09 03:00","price":504895},{"date":"1396/05/09 03:10","price":504802},{"date":"1396/05/09 03:20","price":504736},{"date":"1396/05/09 03:50","price":504829},{"date":"1396/05/09 04:00","price":505002},{"date":"1396/05/09 04:10","price":505068},{"date":"1396/05/09 04:20","price":505134},{"date":"1396/05/09 04:30","price":505161},{"date":"1396/05/09 04:40","price":504962},{"date":"1396/05/09 04:50","price":504790},{"date":"1396/05/09 05:00","price":504697},{"date":"1396/05/09 05:10","price":504776},{"date":"1396/05/09 05:20","price":504365},{"date":"1396/05/09 05:30","price":504524},{"date":"1396/05/09 05:40","price":504365},{"date":"1396/05/09 06:00","price":504630},{"date":"1396/05/09 06:10","price":504776},{"date":"1396/05/09 06:20","price":504935},{"date":"1396/05/09 06:30","price":505518},{"date":"1396/05/09 06:40","price":505545},{"date":"1396/05/09 06:50","price":505744},{"date":"1396/05/09 07:00","price":505970},{"date":"1396/05/09 07:10","price":506022},{"date":"1396/05/09 07:20","price":506261},{"date":"1396/05/09 07:30","price":506328},{"date":"1396/05/09 07:40","price":506461},{"date":"1396/05/09 07:50","price":506182},{"date":"1396/05/09 08:00","price":506181},{"date":"1396/05/09 08:10","price":506167},{"date":"1396/05/09 08:20","price":505875},{"date":"1396/05/09 08:30","price":505862},{"date":"1396/05/09 08:40","price":506088},{"date":"1396/05/09 08:50","price":506314},{"date":"1396/05/09 09:00","price":506354},{"date":"1396/05/09 09:10","price":506248},{"date":"1396/05/09 09:20","price":506088},{"date":"1396/05/09 09:30","price":505929},{"date":"1396/05/09 09:40","price":505809},{"date":"1396/05/09 09:48","price":505689},{"date":"1396/05/09 10:00","price":505769},{"date":"1396/05/09 10:10","price":505809},{"date":"1396/05/09 10:20","price":505849},{"date":"1396/05/09 10:30","price":505809},{"date":"1396/05/09 10:40","price":505769},{"date":"1396/05/09 10:50","price":505849},{"date":"1396/05/09 11:00","price":506009},{"date":"1396/05/09 11:10","price":506208},{"date":"1396/05/09 11:20","price":506567},{"date":"1396/05/09 11:30","price":506647},{"date":"1396/05/09 11:40","price":506806},{"date":"1396/05/09 11:50","price":506607}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398