کمترین: 
1172000
بیشترین: 
1172000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تمام سکه تاریخ پایین در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1172000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 02:20","price":1172000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398