کمترین: 
1110
بیشترین: 
1111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1111 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:00","price":1110},{"date":"1396/05/08 01:15","price":1111},{"date":"1396/05/08 02:00","price":1110},{"date":"1396/05/08 04:30","price":1111}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398