کمترین: 
504670
بیشترین: 
505665
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 505267 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 11:40","price":505134},{"date":"1396/05/08 11:50","price":505333},{"date":"1396/05/08 12:10","price":505134},{"date":"1396/05/08 12:30","price":504869},{"date":"1396/05/08 12:40","price":504670},{"date":"1396/05/08 12:50","price":504737},{"date":"1396/05/08 01:10","price":504869},{"date":"1396/05/08 01:20","price":504936},{"date":"1396/05/08 01:30","price":504869},{"date":"1396/05/08 01:40","price":505002},{"date":"1396/05/08 01:50","price":505068},{"date":"1396/05/08 02:00","price":505134},{"date":"1396/05/08 02:30","price":505201},{"date":"1396/05/08 02:40","price":505134},{"date":"1396/05/08 03:00","price":505068},{"date":"1396/05/08 03:10","price":505134},{"date":"1396/05/08 03:20","price":505201},{"date":"1396/05/08 03:30","price":505267},{"date":"1396/05/08 03:40","price":505532},{"date":"1396/05/08 03:50","price":505598},{"date":"1396/05/08 04:00","price":505532},{"date":"1396/05/08 04:10","price":505466},{"date":"1396/05/08 04:20","price":505665},{"date":"1396/05/08 04:30","price":505532},{"date":"1396/05/08 04:40","price":505201},{"date":"1396/05/08 05:00","price":505267}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398