کمترین: 
634000
بیشترین: 
636500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 634500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 11:40","price":634000},{"date":"1396/05/08 11:50","price":635000},{"date":"1396/05/08 12:30","price":636000},{"date":"1396/05/08 01:00","price":636500},{"date":"1396/05/08 01:40","price":636000},{"date":"1396/05/08 01:50","price":635500},{"date":"1396/05/08 05:10","price":635000},{"date":"1396/05/08 05:40","price":634500}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398