کمترین: 
1220000
بیشترین: 
1220000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1220000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 02:40","price":1220000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398