کمترین: 
627500
بیشترین: 
633500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 633500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 11:30","price":627500},{"date":"1396/05/07 11:50","price":628500},{"date":"1396/05/07 12:40","price":630000},{"date":"1396/05/07 12:50","price":631500},{"date":"1396/05/07 04:40","price":632500},{"date":"1396/05/07 05:00","price":633500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398