کمترین: 
48.88
بیشترین: 
48.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 48.88 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 11:00","price":48.88}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398