کمترین: 
4571
بیشترین: 
4601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4580 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 10:15","price":4600},{"date":"1396/05/07 11:15","price":4601},{"date":"1396/05/07 11:45","price":4600},{"date":"1396/05/07 12:00","price":4595},{"date":"1396/05/07 12:15","price":4592},{"date":"1396/05/07 12:30","price":4585},{"date":"1396/05/07 12:45","price":4582},{"date":"1396/05/07 01:00","price":4572},{"date":"1396/05/07 01:15","price":4571},{"date":"1396/05/07 02:15","price":4572},{"date":"1396/05/07 02:30","price":4575},{"date":"1396/05/07 02:45","price":4580},{"date":"1396/05/07 03:00","price":4582},{"date":"1396/05/07 03:30","price":4581},{"date":"1396/05/07 03:45","price":4580}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398