کمترین: 
8683.1
بیشترین: 
8683.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8683.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":8683.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398