قیمت مثقال / عیار جهانی در تاریخ 7 مرداد 1396

کمترین: 
503146
بیشترین: 
505134
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 504869 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":503741},{"date":"1396/05/07 12:10","price":503622},{"date":"1396/05/07 12:20","price":503543},{"date":"1396/05/07 12:30","price":503583},{"date":"1396/05/07 12:40","price":503662},{"date":"1396/05/07 12:50","price":503503},{"date":"1396/05/07 01:00","price":503583},{"date":"1396/05/07 01:10","price":503662},{"date":"1396/05/07 01:20","price":503622},{"date":"1396/05/07 01:30","price":503384},{"date":"1396/05/07 01:40","price":503345},{"date":"1396/05/07 11:40","price":503411},{"date":"1396/05/07 11:50","price":503278},{"date":"1396/05/07 12:00","price":503345},{"date":"1396/05/07 12:20","price":503212},{"date":"1396/05/07 12:40","price":503146},{"date":"1396/05/07 12:50","price":503411},{"date":"1396/05/07 01:00","price":503278},{"date":"1396/05/07 01:10","price":503411},{"date":"1396/05/07 01:20","price":503543},{"date":"1396/05/07 01:40","price":503477},{"date":"1396/05/07 01:50","price":503875},{"date":"1396/05/07 02:00","price":504273},{"date":"1396/05/07 02:10","price":504472},{"date":"1396/05/07 02:20","price":504273},{"date":"1396/05/07 02:30","price":504405},{"date":"1396/05/07 02:40","price":504538},{"date":"1396/05/07 02:50","price":504737},{"date":"1396/05/07 03:00","price":504472},{"date":"1396/05/07 03:10","price":504538},{"date":"1396/05/07 03:20","price":504604},{"date":"1396/05/07 03:50","price":504803},{"date":"1396/05/07 04:10","price":505134},{"date":"1396/05/07 04:20","price":505002},{"date":"1396/05/07 04:30","price":504936},{"date":"1396/05/07 04:40","price":505002},{"date":"1396/05/07 04:50","price":504936},{"date":"1396/05/07 05:00","price":504869}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397