کمترین: 
486.13
بیشترین: 
486.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 486.88 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":486.88},{"date":"1396/05/07 12:20","price":486.38},{"date":"1396/05/07 01:00","price":486.13},{"date":"1396/05/07 01:20","price":486.38}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398