کمترین: 
52.46
بیشترین: 
52.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 52.46 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":52.46},{"date":"1396/05/07 12:20","price":52.6},{"date":"1396/05/07 01:00","price":52.49},{"date":"1396/05/07 01:20","price":52.58},{"date":"1396/05/07 02:00","price":52.69},{"date":"1396/05/07 03:00","price":52.62},{"date":"1396/05/07 03:20","price":52.67},{"date":"1396/05/07 04:00","price":52.62},{"date":"1396/05/07 05:00","price":52.67}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398