کمترین: 
49.68
بیشترین: 
49.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.71 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":49.71},{"date":"1396/05/07 12:20","price":49.78},{"date":"1396/05/07 01:00","price":49.68},{"date":"1396/05/07 01:20","price":49.76},{"date":"1396/05/07 02:00","price":49.81}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398