کمترین: 
2.94
بیشترین: 
2.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی در امروز 6 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2.96 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/06 12:20","price":2.96},{"date":"1396/05/06 01:00","price":2.97},{"date":"1396/05/06 02:00","price":2.96},{"date":"1396/05/06 06:00","price":2.95},{"date":"1396/05/06 06:20","price":2.96},{"date":"1396/05/06 10:00","price":2.97},{"date":"1396/05/06 01:00","price":2.96},{"date":"1396/05/06 02:00","price":2.97},{"date":"1396/05/06 02:20","price":2.96},{"date":"1396/05/06 03:20","price":2.97},{"date":"1396/05/06 05:00","price":2.96},{"date":"1396/05/06 05:20","price":2.97},{"date":"1396/05/06 06:00","price":2.96},{"date":"1396/05/06 06:20","price":2.97},{"date":"1396/05/06 09:00","price":2.96},{"date":"1396/05/06 09:20","price":2.94},{"date":"1396/05/06 10:20","price":2.95},{"date":"1396/05/06 11:00","price":2.94},{"date":"1396/05/06 11:20","price":2.95}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398